سبک‌زندگی - اخبار کلی
اخبار کلی
همکلامی با نسرین صمصامی، قصه‌نویس و قصه‌گوی کود‌کان د‌رباره ابعاد تربیتی قصه‌گویی
قصه‌گویی، شأن و جایگاه بسیار بالایی د ارد و والد ین نباید د ر تربیت کود کان خود آن را ناد ید ه بگیرند. صمیمت و گرمی و جذابیتی که د ر قصه گفتن والد ین برای بچه‌ها هست با هیچ چیز د یگری برای بچه‌ها برابری نمی‌کند. والد ین این فرصت ناب را د ر تربیت بچه‌ها از د ست ند هند. فراموش نکنیم که همه چیز د ر د نیای قصه‌ها بر ذهن و د ل کود ک می‌نشیند
همبازی شد‌ن با بچه‌ها خانه را گرم می‌کند
همه ما لذت و شور و هیجان بعد از یک بازی خوب را چشید‌ه‌ایم، انرژی‌ای که برای انجام یک بازی پر از تحرک گذاشته‌ایم و سرحالی بعد از آن را مزه مزه کرد‌ه‌ایم. قطعاً بازی یکی از ابزار‌های ارتباطی با یکد‌یگر است.
نگرشی عملی به شیوه‌های تربیت فرزند‌ان
د‌ر تمام امور زند‌گی اعتد‌ال نقشی مؤثر د‌ر زند‌گی افراد ایفا می‌کند، فرزند‌پروری هم د‌ر قالب این قاعد‌ه قرار می‌گیرد؛ لذا د‌ر مسیر تربیت، والد‌ین می‌بایست تعاد‌ل را حفظ کنند و از روش‌هایی که سبب استفاد‌ه از تنبیه یا منجر به لوس شد‌ن فرزند‌ان می‌شود، پرهیز کنند
خانواده ایرانی قربانی تناقض‌ها نمایش‌های دروغین و تبلیغات بیمار است
از طرفی توجه کنیم که ما فاقد فرهنگ صراحت در جامعه هستیم و چرا فاقد فرهنگ صراحت هستیم به دلیل اینکه یاد نگرفته‌ایم با هم گفت‌وگو کنیم و گوشی برای شنیدن استدلال‌های همدیگر داشته باشیم و، چون این امر را از قبل می‌دانیم می‌گوییم بی‌فایده است
نسخه‌ای برای تغییر، فارغ از بهانه‌تراشی
پیله بستن دور خود کار سختی است بنابراین سعی می‌کنیم به دیگران پیله کنیم. آدمیزاد دوست دارد دیگران را زیر نظر بگیرد، اما نمی‌خواهد خودش را زیر چشم داشته باشد
5 پیشنهاد برای ارتباط صحیح با کودکان و نوجوانان
باید برای فرزند خود زمان با کیفیت بگذارید. با او بازی کنید. همانطور که هر روز غذای جسمی او را می‌دهید، باید غذای روانی کودک را هم بدهید. هم کیفیت و هم کمیت مهم است.
نسخه‌ای برای درمان مشکلات شدید رفتاری فرزندان
کودک قلدر موجبات ناراحتی خود و دیگران را فراهم می‌آورد. همه کودکان گاهی دست به چنین کار‌هایی می‌زنند، اما کودکی که دارای مشکلات شدید رفتاری است این کار را به صورت مستمر انجام می‌دهد.
کودکان امروز اهل مذاکره‌اند
به حرمت، شخصیت و شعور فرزند خود حمله نکنیم. تنبیه بدنی شاید در ظاهر کودک را به اطاعت راضی کند، اما در باطن فقط خشم فروخورده او را پرورش می‌دهد
وظایف دشوار زنان شاغل در قبال خانواده
آن‌ها ثابت کرده‌اند که می‌توانند حتی سرپرست خانواده باشند و کارآفرینی کنند. پس هیچ غیرممکنی وجود ندارد، اما باید مراقب بود چراکه با یک دست نمی‌شود دو هندوانه بلند کرد. پس در انتخاب بلند کردن هندوانه باید آن هندوانه‌ای را بلند کرد که به نفع کانون خانواده باشد
اشتغال زنان و کمرنگ شدن حضور مادرانه
شاید گفته شود مادری که شاغل است، همیشه سر کار نیست. بله همیشه سر کار نیست ولی آن قسمتی که سر کار است، باعث می‌شود حس مادرانه او کمرنگ شود. چون از طرفی فکرش درگیر کار است و هنوز از فضای محل کارش بیرون نیامده و از طرفی هم وقتی برمی‌گردد، خسته و بی‌رمق است.